To vysvtluje, pro se tvá z Veroneseho obrazu od té zobrazené na rytin, by mají pedstavovat tuté osobu, navzájem lií: zatímco Veronese zpodobil sotva ticetiletého mladíka, Bongard spolu se Sartori vytvoili portrét zralého mue pokroilého vku stojícího na vrcholu své spoleenské kariéry.
Moná, e jej objednala Gaspara Stampa a zavsila jej pak ve své lonici, moná jeho vznik inicioval sám Collaltino.
The Portraiture of Paolo Veronese, London Turnhout 2008, kat.
Akoli florentské dílo je datováno a, vzhledem k vrazné afinit tváí portrétovanch, nelze v tomto pípad vylouit ani starí Fioccovu dataci (1928, 1934).198, MZA, G 169, III, Elsa Tauber, Bei Marie Therese Collalto, MZA, G 169, III, 432, f Collaltové, ijící po druhé svtové válce v zahranií, se portrét jako souást rodinné tradice se zejm pokusili získat zpt, nebo v roce 1968 jedna nejmenovaná mnichovská galerie.71; Terisio regalos para un niño autista Pignatti, Filippo Pedrocco, Veronese.Císa jej nakonec odmnil lénem se statkem Bribir v Chorvatsku a propjil mu titul hrabte.Piava protékala panstvím hrabat z Trevisa a Collalto a obtékala vrch, na nm stál hrad San Salvatore (locus amoenus odkud pocházel Collaltino, jemu Gaspara Stampa leela u nohou.Nová píleitost se mu naskytla v Sien, kde bojoval na francouzské stran po boku Sienskch proti panlské posádce usazené ve mst.Pamti (Memorie) Antonia Rambalda zahrnují struné ivotopisy Gaspary Stampy 29 a bratí Collaltina 30 a Vinciguerry.Rearick posunul vroení podobizny v katalogu umlcovy vstavy ve Washingtonu, v Benátkách (1988) a pozdji i v samostatné studii (1990) pekvapiv do doby kolem rappel descuento comercial roku 1548 v souvislosti s asnm zaazením dalích Veroneseho podobizen.65 7 8 Na rozdíl od Rearicka, i Gartona Jaromír Neumann, vetn Mariniho, Pallucchiniho, Pignattiho a dalích, 66 datoval budapesk obraz, vetn Collaltina, do doby po roce 1560, zvlát kolem roku Rearickovo pedatování skupiny Veroneseho portrét vidl ponkud skepticky: Ze slohovch dvod se nám toto.( mezi nimi vynikl zvlát frontispis Zanettiho díla Delle Antiche Statue Greche e Romane podle návrhu Giovanniho Battisty Piazzetty.
Abbiamo il ritratto di Collaltino, tolto da una copia dell original di Tiziano, il qual originale si trova in Francia Reedici Rime bylo teba opatit dvma portréty pedstavujícími Gasparu Stampu a Collaltina.
Portrétovan mu drí v pravé ruce rukavici, zatímco levicí pidruje pilbu, kterou si zárove opírá o nakroenou levou nohu.
16 Portrét pedstavuje polopostavu mladého mue ve vku kolem ticátch let obleeného do gravírovaného brnní se zlatm lemováním.Bertoli byl u dvora vyhledáván jako jaksi maître de plaisir.Orc) odn do krátkch nabíranch kalhot zlatisté barvy s módn tvarovanm poklopcem (braguette).MZA, G 169, I, Viz Memorie.39 Gaspara dále píe, e Natalino è di maniere accostevoli a piacevolissime.17 Putto se svazkem íp sedící na vrcholu pilby nemá v historickém vvoji zbroje opodstatnní.

Die Kunst, Kunstwerke zu sehen, Salzburg Wien 1989 (peloila Maria Fehringer s).
Antonio Rambaldo oslovuje ve svch sonetech vedle Gaspary ( Anassilly ) i Luisu ( Irmindu 34 benátská básníka vzhlí zase ke Collaltinovi a Rambaldovi.


[L_RANDNUM-10-999]